Tất cả
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 72 full 8, 21m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
cung lv 72 full 8, 6m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
kiếm lv80 vk 80 +14 tl 6, đồ f ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv 77, vk 60+9, đồ 6x full ...
Cấp độ: 77
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
...
Cấp độ: 77
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu lv 120 vk 90 +14, 6 món +14, ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv82 full 8 bội +12, có yo ...
Cấp độ: 82
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
quạt lv71 full 8, 40m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv70 full 8, 18m yên
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
quạt lv71 full 8, 43m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv71 full 8, 30m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
quạt 71 full 8, 39m yên
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
xác cung lv59 vk 50+8, có sói, 4 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
60,000đ
kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo qu ...
Cấp độ: 113
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kunai 48 vk 40+10 full 8, 59m yên
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
quạt 68 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
quạt lv67 20m yên
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ