Tất cả
kunai lv49 vk40+12 tl6 full 12, 23m ...
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
knai lv49 vk40+12 tl3, full 12, 59m ...
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv90 vk90+15 tl6, set 7x full ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv70 vk70+12,gt 65+14, set + ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv59 vk50+12 tl5, gt+14 gầ ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv90 vk90+14 tl6, full 14, 1 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv90 vk90+14 tl6, full 12, m ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu vk70 +12, set 6x full12, 21m ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiếm 80 vk 80+14 full12,14 mắt ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm vk90+12, full 12, 10m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu 83 vk60 +8, yoroi tl4
Cấp độ: 83
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
quạt lv69 24m yên
Cấp độ: 69
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
kiếm lv70 vk60+10, gần full10, ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
quạt lv78 max buff, 70m yên
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv84 vk70+8, 13m yên
Cấp độ: 84
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
quạt lv82 max buff, 62m yên
Cấp độ: 82
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ