Tất cả
kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo qu ...
Cấp độ: 113
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kunai 48 vk 40+10 full 8, 59m yên
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
70,000đ
quạt 68 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
quạt lv67 20m yên
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 68 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
kiếm 69 full 8, đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
50,000đ
đao lv72 vk 60+12, full 8, đồ k ...
Cấp độ: 72
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv99 vk 90+15, 4 món +14, f ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
kiếm 98 vk 90 +16 tl4 full 12 pt ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv79 vk70 +14 tl 9, đồ 6x ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,700,000đ
tiêu lv58 vk 50 +12 tl 5, nón 39 ...
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 mó ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt 74 max buff, 34m yên
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff , 47m yên
Cấp độ: 74
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
cung lv87 vk 70 +12 tl5, đồ 7x 1 ...
Cấp độ: 87
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
kunai lv 128 full +15, giày +16, s ...
Cấp độ: 128
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ