Ninja School Online: BOT BÁN XU TỰ ĐỘNG TRONG GAME

07/09/2019

  + Quý khách có thể gặp bot trong game chat " napthe" để mua xu. Danh sách bot dưới đây:

TÊN NHÂN VẬT

SEVER

KHU VỰC

Boy19pro

1

Kojin19

Ngtuyennet

1

Tone19

Nsonjnja

2+3

Kojin19

Ngtuyennet

2+3

Tone19

Vazlue

4

Kojin19

Ngtuyennet

4

Tone19

Luong

5

Kojin19

Ngtuyennet

5

Tone19